Oppimassa ohjauksellisissa kohtaamisissa - minusta on moneksi?

Aineiston käyttöoikeudet
QR-koodi

Oppimassa ohjauksellisissa kohtaamisissa - minusta on moneksi?

Yrittäjämäinen opettajuus vaatii monitaitoisuutta ja opettajat ovat avainasemassa omien opiskelijoiden yrittäjämäisyyden ja yritteliäisyyden edistäjinä, tai estäjinä. Opettajan ja ohjaajan työssä vuorovaikutusosaaminen, ohjaamisosaaminen ja dialoginen lähestymis- ja toimintatapa ovat avaintaitoja. Taidot eivät kehity tyhjiössä, tarvitaan refektointitiloja, mahdollisuutta törmäyttää omia ajatuksiaan ja käsityksiään. Tätä varten olemme kehittäneet OOK-oppimista ohjauksellisissa kohtaamisissa - konseptin. Esityksemme tavoitteena on arvioida törmäilyjen onnistuneisuutta opettajien kehittämisessä monitaitoisiksi, rohkeiksi osaajiksi ja kokeilijoiksi. Taustalla on ajatus, että tieto muuttuu taidoksi toiminnan, vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen kautta ja hyödyttää näin kaikkia avittaen jokaista osallistujaa sosiaalisella pääomalla, jota syntyy verkostojen ja yhteisten kohtaamisten kautta. Tällä toiminnalla on havaittu olevan voimauttavaa vaikutusta opettajien ja ohjaajien työssäuudistumiseen ja sitä kautta työhyvinvointiin. Törmäilyjä on tapahtunut viidessä teemoitelluissa täydennyskoulutuskohtaamisessa. Kevään aikana törmäilivät ammatillisen ja perusasteen opettajat ja opinto-ohjaajat, syksyllä lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajat ja opinto-ohjaajat. Törmäilyä tapahtuu kolmitasoisesti: omia ajatuksia toisten ajatuksiin peilaten, eri alojen ja kolmantena eri koulutusmuotojen kohdatessa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi