Polku luontoon : Luontokokemusten mahdollistaminen Rinnekodissa

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Polku luontoon : Luontokokemusten mahdollistaminen Rinnekodissa

Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Satu Salminen, Merja Ylivainio Polku luontoon – luontokokemusten mahdollistaminen Rinnekodissa 48 sivua + 2 liitettä 5.4.2012 Tutkinto Toimintaterapeutti AMK Koulutusohjelma Toimintaterapian koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehto Toimintaterapeutti Ohjaaja(t) Toimintaterapian lehtori Anne Talvenheimo-Pesu Toimintaterapian lehtori Tuula Uutela Opinnäytetyönä toteutetun kehittämistyön aihe on luontokokemusten mahdollistaminen liikunta- ja kehitysvammaisille lapsille talvella. Aihe nousi yhteistyökumppanin tarpeesta hyödyntää monipuolisemmin lähiympäristöä. Kehittämistyön tavoite oli lasten luontokokemusten monipuolistaminen ja tarkoitus oli teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon tuottaminen henkilökunnalle toimintavälineistä sekä niiden mahdollisuuksista tukea lasten sensomotorisia valmiuksia. Luontokokemusten monipuolistamiseksi toteutettiin talvella 2012 toimintavälineviikko, jolloin henkilökunta kokeili yhdessä lasten kanssa toimintavälineitä (liikkumisen apuvälineitä) ja tutustui niiden käyttömahdollisuuksiin. Kehittämistyö tehtiin yhteistyössä Rinnekoti-Säätiön kanssa yhdessä Rinnekodin kuntou-tuspalveluiden, kahden hoitokodin ja Rinnekodin koulun kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehtiin toimintavälineisiin liittyen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malikkeen kanssa. Toimintavälineitä eli liikkumisen apuvälineitä hyödyntämällä on mahdollista tukea lapsen sensomotorisia valmiuksia ja osallistumista ikätasoiseen toimintaan. Jotta liikunta- ja kehitysvammainen lapsi voi osallistua ulkoiluun luonnossa, hän tarvitsee siihen sopivan apuvälineen ja toisen ihmisen apua. Toiminatavälineviikolla henkilökunta mahdollisti lasten sensomotorisen leikin luonnossa esimerkiksi vetämällä ja työntämällä ahkioita vaihtelevalla nopeudella, erilaisissa maastoissa välillä mutkitellen. Tämä mahdollisti lapsille erityisesti vestibulaarisia, proprioseptisia ja taktiilisia aistikokemuksia. Lähiluontokokemusten monipuolistuminen lasten arjessa riippuu henkilökunnan resursseista mahdollistaa niitä lapsille. Kehittämistyö on sovellettavissa liikunta- ja kehitysvammaisten lasten kuntoutukseen missä tahansa ympäristössä. Jatkossa opiskelijat voisivat pohtia kuinka juurruttaa toimintavälineiden käyttöä Rinnekodissa tai tutkia onko muutosta luontokokemusten mahdollistamisessa tapahtunut. Avainsanat toiminnallinen oikeudenmukaisuus, sensomotorinen leikki, sensomotorinen kehitys, kehitysvammaisuus, apuväline

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet