Korkeakoulujen kirjastojärjestelmävaihdokset tuovat muutoksia Finna.fi-hakupalvelun käyttöön. Lue aiheesta lisää.

Hevostallin turvallisuuden kehittäminen turvallisuusasiakirjaa hyödyntäen

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Hevostallin turvallisuuden kehittäminen turvallisuusasiakirjaa hyödyntäen

Turvallisuusasiakirja vaaditaan lain mukaan tiettyjä kuluttajapalveluita tarjoavalta henkilöltä ja/tai yritykseltä. Turvallisuusasiakirjan tulee sisältää Valtioneuvoston asetuksen määrittämät asiat sekä huomioida tarvittaessa kuluttajapalveluun liittyvät erityispiirteet/-tarpeet. Turvallisuusasiakirja on luotu suojaamaan kuluttajia ja heidän turvallisuuttaan sekä kannustamaan tallinpitäjiä pohtimaan omaan toimintaansa liittyviä riskejä. Turvallisuuskulttuuri talleilla on usein puutteellinen ja tallinpitäjiltä puuttuu turvallisuuslähtöinen ajattelu, jonka seurauksena turvallisuusasiakirjan täyttäminen on ollut tallinpitäjille haasteellista. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Suomen Ratsastajainliitto, joka on Suomen ratsastusurheilun keskusjärjestö. Suomen Ratsastajainliitto haluaa opastaa ja edesauttaa turvallisuuskulttuurin kehittämistä hevostalleilla. Tavoitteena opinnäytetyölle on auttaa tallinpitäjiä kehittämään oman toimintansa turvallisuutta sekä ohjata heitä täyttämään turvallisuusasiakirja oikeaoppisesti vaatimusten mukaisesti. Tarkoituksena oli luoda sellainen pohja, joka on tarpeeksi helppokäyttöinen, jotta sitä on miellyttävä täyttää, huomioiden kuitenkin palvelun kaikki tarvittavat toiminnot ja kannustaen turvallisuuden kehittämiseen jatkossakin. Tietoperusta pohjautuu lainsäädäntöön, riskienhallinnasta kertovaan kirjallisuuteen sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston materiaaleihin. Tietoa kerättiin haastattelujen, kyselyn ja ha- vainnoinnin avulla sekä järjestämällä aivoriihi alan ammattilaisten kesken. Menetelmiä hyödyntämällä sain tietoa yhteensä kahdeksalta eri tallinpitäjältä. Edellä mainittujen lisäksi pohjaa kehitettiin aivoriihtä käyttämällä yhdessä muutaman hevosalan ammattilaisen kanssa. Opinnäytetyöprosessin aikana selvisi, että tallinpitäjät haluaisivat panostaa tallien turvallisuuteen, mutta eivät tiedä miten lähteä kehittämään sitä. Turvallisuuskulttuurissa on paljon parannettavaa, mutta tallinpitäjillä vaikuttaisi kuitenkin olevan halukkuutta kehittää toimintaansa sekä ottaa turvallisuuslähtöinen ajattelu osaksi hevostallin arkea. Tallinpitäjillä tuntui olevan merkittävimpiä haasteita nimenomaan riskien tunnistamisessa, jonka vuoksi laadin riskikartan auttamaan alustavassa riskien kartoituksessa. Opinnäytetyön tuotoksina tein siis kaksi turvallisuusasiakirjapohjaa, yhden yksityistalleille ja toisen ratsastuskouluille. Lisäksi laadin turvallisuuskirjan täyttämisen tueksi riskikartan, jossa on lueteltu hevostalliympäristössä olevia yleisimpiä vaaroja/vaaran aiheuttajia. Turvallisuusasiakirjapohjan täyttämällä ja riskikarttaa hyödyntämällä tallinpitäjä täyttää lain vaatimukset kyseistä asiaa koskien mutta jatkuva turvallisuuden kehittäminen ja turvallisuusasiakirjan sisällön laatu jää täysin tallinpitäjän vastuulle. Turvallisuusasiakirjapohjan sekä riskikartan lisäksi voisi luoda muita riskientunnistamiseen ja -arviointiin kannustavia työkaluja, jotta hevostallin turvallisuuden kehittäminen olisi kokonaisvaltaisempaa ja mielekkäämpää toteuttaa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet