Truvallisen lääkehoidon opas kehitysvammaisille Saunalahden asumispalveluyksikön asukkaille

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Truvallisen lääkehoidon opas kehitysvammaisille Saunalahden asumispalveluyksikön asukkaille

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Saunalahden asumispalveluyksikön kehitysvammaisille asukkaille selkokielinen turvallisen lääkehoidon opas, joka antaa ohjeet itsenäiseen lääkehoitoon. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kehitysvammaisten yksilökeskeistä ohjausta sekä parantaa kehitysvammaisten elämänlaatua ja toimintakykyä arjessa. Opinnäytetyön aihe nousi työelämän tarpeista. Rinnekoti-Säätiön Saunalahden asumispalveluyksikössä toteutetaan yksilökeskeistä ohjaustyötä. Yksilökeskeisen ohjaustyön ajatuksena on se, että asukas toimii oman elämänsä parhaana asiantuntijana. Asumispalveluyksiköstä puuttui selkokielinen lääkehoidon toteutuksesta kertova opaslehtinen. Opinnäytetyö tehtiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisen opinnäytetyöprosessin mukaisesti. Opinnäytetyö sisältää teoreettisen viitekehyksen, jossa käsitellään turvallisen lääkehoidon perusteita, kehitysvammaisuutta sekä selkokielistä opaslehtistä. Teoreettisen viitekehyksen tutkimuksellisena lähestymistapana käytettiin laadullisia menetelmiä. Teoriatiedon pohjalta opinnäytetyön tuotoksena valmistui kuvista ja selkokielestä koostuva opaslehtinen. Opinnäytetyön lopullista tuotosta, opasta, arvioitiin määrällisen lähestymistavan avulla. Arviointi tehtiin strukturoidulla kyselylomakkeella. Kyselylomake sisälsi sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä oppaan ulkoasusta, sisällöstä ja hyödyllisyydestä. Opasta arvioivat Rinnekoti-Säätiön Saunalahden asumispalveluyksikön henkilökunta. Vastausten pohjalta oppaan sisältöä ja ulkoasua muokattiin paremmin käyttäjiään palvelevaksi. Opas toimitettiin Rinnekoti-Säätiön Sauna-lahden asumispalveluyksikön käyttöön syksyllä 2015. Tulevaisuudessa Saunalahden asumispalveluyksikköön voitaisiin tehdä jatkotutkimus siitä, miten asukkaat kokevat itsenäisen lääkehoidon. Onko se lisännyt itsemääräämisoikeutta, itsetuntoa ja onko asukkaalle tullut tunne, että saa itse vaikuttaa omiin asioihinsa. Asiasanat: turvallinen lääkehoito, kehitysvammaisuus, opaslehti

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet