Haku

Tilinpäätösdirektiivin vaikutukset tilinpäätökseen

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Tilinpäätösdirektiivin vaikutukset tilinpäätökseen

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat vuoden 2013 kesäkuussa direktiivin 2013/34/EU liittyen tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksiin, konsernitilinpäätöksiin ja niihin liittyviin kertomuksiin. Suomen jäsenyys Euroopan unionissa velvoittaa saattamaan direktiivin noudattamisen edellyttämät kansalliset säännökset voimaan 20.7.2015 mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti työryhmän selvittämään kirjanpitolain ja muun siihen liittyvän sektorilainsäädännön muutostarpeita. Työryhmä luovutti mietintönsä ministeriölle 14.10.2014. Mietinnössä työryhmä ehdotti, että tilinpäätöksen laadintaa pienyrityksissä helpotetaan ottamalla käyttöön direktiivin mahdollistamat poikkeukset mahdollisimman laajalti ja hyödynnetään direktiivin mahdollisuutta antaa erityisiä helpotuksia mikroyrityksille. Direktiivin käyttöönoton johdosta Suomen kirjanpitolakia ehdotettiin uudistettavaksi kokonaan. Työn tavoitteena oli saada kokonaisvaltainen ymmärrys tilinpäätösdirektiivin tuomista muutoksista Suomen lainsäädäntöön ja sitä kautta tarjota toimeksiantajan työntekijöille hyvät valmiudet soveltaa uutta lakia omassa työssään. Tutkimusongelmaa lähestyttiin kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä. Tutkimusmenetelmän valintaan vaikuttivat kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän joustavuus ja soveltuvuus työympäristöön. Tutkimuksessa selvitettiin tilinpäätösdirektiivin tuomat muutokset kirjanpitolakiin ja erityisesti mikro- ja pienyritysten tilinpäätöksiin tulevat muutokset. Tutkimuksessa käsiteltiin myös tilinpäätökseen tulevien muutosten vaikutuksia yrityksiin ja näiden sidosryhmiin. Tiedonkeruumenetelminä käytettiin osallistuvaa havainnointia ja dokumentteja. Tutkimusaineisto koostui kenttäpäiväkirjasta, työryhmän mietintöön annetuista lausunnoista ja osakeyhtiöiden tilinpäätöksistä. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia, jota jatkettiin tilinpäätösten osalta aineiston kvantifioinnilla. Tutkimuksessa käytettyjen useiden tiedonkeruu- ja analyysimenetelmien yhdistelmän johdosta voidaan tutkimusta pitää luotettavana. Tutkimuksessa selvisi, että työryhmän esittämät mikroyrityshelpotukset lisäisivät erilaisia lisätietopyyntöjä yrityksistä ja luotettavien tietojen saaminen yrityksistä vaikeutuisi. Työryhmän ehdottama maksuperusteinen tilinpäätös lisäisi tilinpäätöksen liitetietoja ja niiden selvittämiseen liittyvää työmäärää. Esitetyt mikroyrityshelpotukset ja liikkeenharjoittajien sulkeminen kirjanpitolain ulkopuolelle vähentäisivät tietyn yritysmuodon harjoittaman liiketoiminnan läpinäkyvyyttä, joka puolestaan vaikeuttaisi talousrikosten selvittämistä ja harmaan talouden torjuntaa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet