Haku

Bränditutkimus koulutuskuntayhtymän äänensävystä case: Omnia

Aineiston käyttöoikeudet
CC BY 4.0
QR-koodi

Bränditutkimus koulutuskuntayhtymän äänensävystä case: Omnia

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa toimeksiantajalle bränditutkimus koulutuskuntayhtymän äänensävystä (tone of voice). Toimeksiantaja on Omnia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, joka työllistää noin 900 henkilöä Espoon seudulla. Omnia tarjoaa laajat koulutusmahdollisuudet yli 10 000 opiskelijalle ammatillisissa koulutuksissa, täydennyskoulutuksissa, nuorten työpajatoiminnoissa, lukio-opinnoissa, vapaassa sivistyksessä ja kasvavassa osassa on myös yrityspalveluita. Monimuotoisen opiskelijakulttuurin myötä on tullut tarve täsmentää brändistrategiaa, joka on toteutettu 2016. Tutkimusongelman ratkaisussa tavoitteena on löytää yksi äänen pääsävy, joka on mahdollista saada pienillä vivahde-muutoksilla eri asiakasryhmille sopivaksi. Bränditutkimukselta odotetaan tuoreita näkemyksiä ja koulutuskuntayhtymää konkreettisesti hyödyntävää lopputulosta, tuoretta lähdekirjallisuutta hyödyntäen. Teoreettisessa viitekehyksessä perehdytään äänensävyyn osana brändi- ja viestintästrategiaa. Tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena kolmelle suurimmalle Omnian segmentille, mitkä ovat henkilöstö ja opiskelijat sekä sidosryhmät. Lisäksi haastatellaan Omnian ohjausryhmän neljää jäsentä sekä Omnian toiminnan kannalta tärkeässä avainasemassa olevia sidosryhmien edustajia. Tutkimuksessa otetaan huomioon brändistrategiasta eritoten vastuullisuuden näkökanta, sillä kestävä tulevaisuus on strategiassa keskeisessä roolissa. Tutkimus toteutetaan sekä kvantitatiivista, että kvalitatiivista tutkimusmenetelmää hyödyntäen. Toimeksiantajan on esittänyt toiveen saada tutkimuksesta tärkeä työkalu brändiuudistukseen, joka heidän on tarkoitus toteuttaa kevään 2021 aikana. Tutkimuksen tuloksena luotiin Omnialle yksi pää-äänensävy ja ala äänensävyt. Opinnäytetyön alkuperäiset tavoitteet Omnian ominaiselle äänensävylle saavutettiin, mutta segmenttikohtaisten taustamuuttujien puuttuessa syvempää ymmärrystä ei saavutettu äänensävyn kohtaa-vuudessa. Äänensävyn käyttöönotossa tulee kiinnittää tarkempaa huomiota segmentointiin ja viestintästrategian jalkauttamiseen.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet