Haku

Aorttaläppäleikkausten vaikutus kognitioon

QR-koodi

Aorttaläppäleikkausten vaikutus kognitioon

TAUSTA - Keskushermostovauriot (Postoperative cognitive decline, POCD) ovat merkittävä moderneihin sydänleikkauksiin liittyvä haitta. Sydänleikkauksiin liittyvät aivokomplikaatiot ovat jatkuvasti vähentyneet, mutta niiden ehkäisy on edelleen tärkeää leikkauksien haastavuuden ja leikkauspotilaiden iän lisääntyessä. Komplikaatiot johtuvat muun muassa aivojen verenkierron ja aineenvaihdunnan heikkenemisestä, leikkauksenaikaisista mikro- ja makroembolioista ja systeemisestä tai paikallisesta tulehdusreaktiosta leikkauksen aikana. Yhtä selittävää tekijää POCD:lle ei tutkimuksissa ole löytynyt, todennäköisesti se syntyy yhdistelmänä edellämainituista ja useasta muusta potilaasta, leikkauksesta, ja lääkityksestä johtuvasta tekijästä. Neuropsykologiset testit eivät ole riittävän herkkiä toiminnanohjaustoimintojen häiriöiden ja hiljaisten aivovaurioiden havaitsemisessa, joten herkimpien testien etsiminen lievien toiminnanhäiriöiden havaitsemiseksi on tarpeen.

MENETELMÄT - Syventävien opintojen kirjallisessa työssä käydään läpi tuoretta kirjallisuutta aiheeseen liittyen, ja käsitellään Tampereen yliopistollisessa sairaalassa käynnissä olevaa tutkimusta elektiivisten aorttaläppäleikkauspotilaiden otsalohkojen toiminnasta ennen, heti, ja 3kk leikkauksen jälkeen. Kyseiseen tutkimukseen rekrytoidaan 40 elektiiviseen aorttaläppäleikkaukseen TAYS Sydänkeskukseen tulevaa potilasta. Tässä kirjallisessa työssä on käsitelty kaikki kolme eri tutkimusvaihetta tähän mennessä käyneet seitsemän potilasta, BRIEF-a oirekyselyn tulosten osalta. Toiminnanohjaustoimintojen tehokkuutta testattiin tutkimuksessa dosentti Hartikaisen kehittämällä otsalohkotoimintoja monipuolisesti kuormittavalla reaktioaikatestillä (Executive-RT-test), ja BRIEF-a (Behavior Rating Inventory of Executive Function, Adult Version) oirekyselykaavakkeella. Lisäksi potilaat testattiin BDI:llä (Beck's Depression inventory, Beckin masennusasteikon lyhyt versio) ja MMSE:llä (Mini Mental State Examination).

TULOKSET - Tässä katsauksessa raportoidaan ensimmäisen 7 potilaan BRIEF-a oirekyselyn tulokset. BRIEF-a kyselyistä saatuja arvoja verrattiin jokaisen yksittäisen toiminnanohjauksen alalajin, sekä metakognitio-, käyttäytymisensäätelynindeksin ja kokonaispistemäärän osalta. Potilaan preoperatiivisia arvoja verrattiin postoperatiivisiin ja lähiomaisen antamia preoperatiivisia arvoja postoperatiivisiin. Lisäksi potilaan preoperatiivisia arvoja verrattiin lähiomaisen preoperatiiviisiin arvoihin, postoperatiivisia samoin. Analyysiin käytettiin Excelin t-Test: Paired Two Sample for Means' -testiä. Yhdellä potilaalla BRIEF-A kokonaispistemäärä oli postoperatiivisesti poikkeava (Global Executive Composite, GEC=121, T-arvo=65), muilla pistemäärä oli normaalirajoissa. Potilaiden raakapisteiden keskiarvot olivat kaikki normaalirajoissa. Tilastollisessa analyysissä ei löydetty tilastollisesti merkitseviä tuloksia. Tällä pienellä potilasmäärällä ei todettu sydänoperaation jälkeen merkittäviä muutoksia mielialassa, kognitiossa eikä arjen toiminnanohjaustoiminnoissa kyselykaavakkeilla arvioituna.

POHDINTA Kirjallisuuskatsauksessa ei löydetty yhtä selkeää aiheuttajaa POCD:lle, kognitiivisen toiminnan häiriöt ovat todennäköisesti yhdistelmä potilaaseen ja leikkaukseen liittyviä riskejä, joita pystytään parhaiten hallitsemaan suunnittelemalla leikkaukset mahdollisimman yksilöllisesti vallitsevien riskien valossa. Jotta POCD:ia pystytään jatkossa tutkimaan entistä paremmin, myös aivokomplikaatioiden havaitsemiseksi tehtyjä testejä on kehitettävä. Tampereen yliopistollisessa sairaalassa käynnissä oleva aorttaläppätutkimus valmistuessaan antaa tietoa dosentti Hartikaisen Executive-RT-reaktioaikatestin soveltuvuudesta POCD:n tutkimuksessa ja aorttaläppäleikkausten vaikutuksista kognitiiviseen toimintaan.

Tallennettuna: