Mielipaikkakokemukset luonto-ja kaupunkiympäristöissä

Aineiston käyttöoikeudet
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
QR-koodi

Mielipaikkakokemukset luonto-ja kaupunkiympäristöissä

Tutkimus kuuluu ympäristöpsykologiaan liittyvän mielipaikkatutkimuksen alueeseen ja siinä on fenomenologisen tutkimusmenetelmän avulla analysoitu mielipaikkakokemuksia sekä luonto- että kaupunkiympäristöissä. Tutkimuksen tavoitteena on ensinnäkin kartoittaa Kaplanien kuvailman elvyttävän kokemuksen ajallisen jatkumon toteutumista arkipäivän mielipaikkakäynneissä. Toisena tavoitteena on tutkia mahdollisia yhtäläisyyksiä ja eroja saman henkilön kokemuksissa eri käyntikertojen välillä. Kolmas tavoite on tutkia, miten luontoympäristössä käyneiden mielipaikkakokemukset vertautuvat toisiinsa. Sama tavoite koskee myös kaupunkiympäristössä käyneiden mielipaikkakokemuksia. Neljäs keskeinen tutkimustavoite on vertailla luonto- ja kaupunkiympäristössä saatuja mielipaikkakokemuksia keskenään. Tutkimusaineisto on kerätty kuudelta tutkimukseen osallistuneelta henkilöltä. Heistä puolet kävi luontoympäristöön, ja puolet kaupunkiympäristöön lukeutuvassa mielipaikassaan. Jokainen kävi mielipaikassaan kolme kertaa ja kirjoitti ylös kokemuksiaan ja ajatuksiaan siellä ollessaan. Mielipaikkakäynnin aikana vapaamuotoisesti tuotetun kirjoituksen lisäksi tutkimukseen osallistuneet henkilöt täyttivät jokaisen mielipaikkakäynnin jälkeen elvyttävän kokemuksen mittarin (ROS). Tutkimustulokset osoittavat elvyttävän kokemuksen mittarista saatujen pisteiden perusteella, että tutkimukseen osallistuneet henkilöt ovat kokeneet mielipaikkakäyntinsä keskimääräisesti melko paljon elvyttävinä eli tutkimus antaa tältä osin tukea aikaisemmassa mielipaikkatutkimuksessa saaduille samansuuntaisille tuloksille. Yleisessä elpymisen tunteen kokemisessa ei tutkimuksessani ole osoitettavissa eroja luonto- ja kaupunkiympäristöissä käyneiden henkilöiden välillä. Kuitenkin fenomenologisen menetelmän mukaan tehdyn tekstianalyysin perusteella paljastuu elpymiskokemusten taustalta erilaisia tekijöitä niin eri koehenkilöiden kuin myös luonto-ja kaupunkiympäristössä tehtyjen mielipaikkakäyntien välillä. ASIASANAT: mielipaikkakokemus, elpyminen, fenomenologinen tutkimus, elvyttävän kokemuksen mittari

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet