Haku

Potilasopas PET-TT-tutkimuksiin

QR-koodi

Potilasopas PET-TT-tutkimuksiin

Potilaalla on oikeus saada tietoa tutkimuksista ja toimenpiteistä, joihin hän on tulossa. Tämä on tärkeää etenkin tutkimuksissa, joissa käytetään radioaktiivisia lääkkeitä tai ionisoivaa säteilyä. Ennen PET-TT-tutkimusta (positroniemissiotomografiatietokonetomografiatutkimus) potilas saa potilasohjeen, jossa käydään läpi esivalmisteluohjeet, joiden noudattaminen on tärkeää tutkimuksen onnistumiseksi.

Projektin tulostavoitteena oli laatia informatiivinen opas PET-TT-tutkimuksiin tulevalle potilaalle. Tavoitteena oli, että potilas voi etukäteen tutustua tarkemmin tulevaan tutkimukseen, siihen liittyviin esivalmisteluohjeisiin, tutkimuksen kulkuun, tutkimuksesta aiheutuvaan säteilyrasitukseen sekä jälkihoito-ohjeisiin. Opas laitettiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin internetsivuille. Projektin toiminnallisena tavoitteena oli tehdä opas, josta potilaat saavat tietoa tutkimuksesta. Kun he tietävät tutkimuksesta enemmän, he voivat paremmin osallistua hoidostaan päättämiseen. Oppaan tavoitteena on myös helpottaa hoitajien työtä, kun he kertovat tutkimuksesta sekä sen aiheuttamasta säteilyaltistuksesta. Oppaasta potilaat saavat myös perustelun sille, miksi etukäteisvalmistelut sekä jälkihoito-ohjeet ovat tärkeitä.

Ensimmäisen vuoden radiografian ja sädehoidon opiskelijat Oulun seudun ammattikorkeakoulusta esitestasivat opasta. Esitestauksen tarkoituksena oli saada palautetta oppaan ymmärrettävyydestä ja sopivuudesta sellaisella ryhmällä, joka ei tiedä asiasta etukäteen. Esitestauksella varmistettiin myös se, että oppaassa käytetyt linkit toimivat kuten pitääkin. Isotooppiosaston henkilökunta antoi palautteen oppaan sisällöstä. Opasta pidettiin tarpeellisena sekä helppolukuisena ja ymmärrettävänä.

Opinnäytetyön jatkotutkimushaasteena voi olla oppaan laatiminen myös ruotsiksi ja englanniksi. Näin useampi henkilö saa tarvittavan tiedon tulevasta tutkimuksesta.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet