Haku

Förebyggande av trycksår : En litteraturstudie

QR-koodi

Förebyggande av trycksår : En litteraturstudie

Abstrakt Inom sjukhus där det förekommer långtidsvård eller annan vård utvecklas varje tiondedel av fallen till ett trycksår. Nyckeln till att förebygga trycksår är tidig identifiering och riskbedömning. De flesta trycksår kan förhindras, vilket skulle leda till inbesparingar. Syftet med detta examensarbete är att genom en litteraturstudie klargöra hur uppkomsten av trycksår kan förebyggas. Respondenten vill ge ökad förståelse och lyfta fram viktig kunskap om hur man kan förebygga trycksår samt kännedom om hur brett fenomenet är.
Litteraturstudien utfördes som en kvalitativ litteraturstudie och baserade sig på 14 artiklar. Data har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att trycksår kan förebyggas genom vårdpersonalens kunskap och attityd. Vårdpersonalen kunde även förbättra dokumentationen över den förebyggande vården som berörde patienten. Genom att organisera vården mellan olika vårdavdelningar blir det mindre fel och brister i den förebyggande vården. Vårdpersonalen skall ha en tydligare uppfattning om vilka tryckavlastnings metoder som finns samt noggrannare koll på patientens nutritionsstatus. God allmän vård är viktig från början för att underlätta den förebyggande vården.
Slutsatsen i detta examensarbete är det finns stort behov av utveckling inom de olika områden som berör den förebyggande vården av trycksår. Detta för att få en välutbildad vårdpersonal och för att minska risken för uppkomsten av trycksår.

In hospitals with long-term or other care, every tenth suffers from pressure ulcers of some kind. The key to preventing pressure ulcers is early identification and risk assessment. Most pressure ulcers can be prevented, which would lead to reduced costs. The aim of this thesis is that through a literatures study elucidate how the occurrence of pressure ulcers can be prevented. The respondent would provide greater understanding and highlight important knowledge on how to prevent pressure sores and how wide the phenomenon is. The thesis is a literature study based on 14 articles. The data has been analyzed by means of content analysis.
The result shows that pressure sores can be prevented by the nursing staff through knowledge and attitude. The nursing staff could also improve the documentation of preventive care regarding the patient. By organizing care between different wards, less errors are made in preventive care. The nursing staff should have a clear idea of pressure relief methods available and monitor the patient's nutritional status. Good general health is important from the outset to facilitate preventive care. The conclusion of this thesis is that there is a great need for development in the different areas related to the preventive treatment of pressure ulcers. The main objective is to get a well-trained health care team and to reduce risk of the occurrence of pressure ulcers.

Tallennettuna:
sulje

Vaikuta Finnan kehittämiseen ja vastaa kyselyyn!

Vastaajien kesken arvotaan 10 kpl Museokortteja.

Avaa kysely

Ei kiitos