Haku

Puhetta korvaavien kommunikaatiovälineiden käytön arviointi ikääntyvien vaikeasti kehitysvammaisten valintojen tekemisen tukena : Ohjaajien näkökulmia

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Puhetta korvaavien kommunikaatiovälineiden käytön arviointi ikääntyvien vaikeasti kehitysvammaisten valintojen tekemisen tukena : Ohjaajien näkökulmia

Opinnäytetyön tarkoitus oli saada selville valintataulun, esinekommunikaation ja kuvakorttien toimivuus vaikeasti kehitysvammaisten valintojen tekemisen tukena. Puhumattoman vaikeasti kehitysvammaisen asiakkaan valinnat tulee pystyä toteuttamaan myös silloin kun asiakastyössä on hänet vähemmän tunteva ammattilainen. Tiedon keruun ja havainnoinnin välineistön ja palvelun toteuttamisen suunnitelman avulla varmistetaan asiakkaan omannäköisen elämän toteutuminen kaikissa tilanteissa. Tutkimuskysymykset ovat: Miten ikääntyvien kehitysvammaisten kanssa työskentelevät ammattilaiset, kokevat jo käytössä olevien puhetta korvaavien kommunikaatiovälineiden käytön toimivan asiakkaan ja ammattilaisen välisessä vuorovaikutuksessa? Miten ikääntyvien kehitysvammaisten Kanssa työskentelevät ammattilaiset, kokevat jo käytössä olevien puhetta korvaavien kommunikaatiovälineiden käytöstä saadun informaation edistävän asiakkaan omannäköisen elämän luomisessa? Metodologiset valinnat: Laadullisen opinnäytetyöni teoreettinen viitekehys: Puhetta korvaavat kommunikaatiomenetelmät, Omannäköinen elämä, Yksilöllisyys, Vaikea kehitysvammaisuus. Tiedonkeruumenetelmänä on puolistrukturoitu lomakehaastattelu. Analyysin menetelmänä on laadullinen aineistolähtöinen sisällönanalyysi, koska tuloksista pitää erottua yksilön vastaus ja siitä nousevat ilmiöt ja johtopäätökset. Sisällöstä erottuu yhtäläisyydet ja eroavaisuudet, joiden perusteella tehdään tutkijan tulkinnan mukainen tiivistelmä. Tuloksista ilmeni, että käytössä olevat avusteiset kommunikaatiomenetelmät toimivat ammattilaisen mielestä hyvin. Parhaiten toimi esinekommunikaatio, sen jälkeen kuvakortit. Valintataulu koettiin toimivaksi tavaksi käyttää arkisissa ruokaan liittyvissä valintatilanteissa, mutta valintataulun vaikea hahmottaminen rajaa asiakaskuntaa enemmän kuin kuvakortit tai esinekommunikaatio. Opinnäytetyöni tuo uutta näkökulmaa siihen miten asiakkaan oma päätös valita lisää omannäköisen elämän muodostumista. Haastattelun tuloksista selvisi, että esinekommunikaatiota ja kuvakorttien käyttöä on hyvä jatkaa ja valintataulu käyttöä kehitellä ja harjoitella enemmän. Miten tärkeää on saada puhumatonkin asiakas mukaan suunnittelemaan omaa elämäänsä ja kuinka se onnistuu kuvakorttien ja esinekommunikaation avulla. Haastatteluista ilmeni se, että on tärkeää muistaa päivittää asiakkaan mieltymyksiä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet