Metsäkoneyrityksen liiketoiminta- ja strategiasuunnitelma : FLF, ForestLogFactory

Aineiston käyttöoikeudet
Luvanvarainen käyttö / ei tiedossa

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

Katso käyttöehdot

QR-koodi

Metsäkoneyrityksen liiketoiminta- ja strategiasuunnitelma : FLF, ForestLogFactory

Kehittämishankkeen tavoitteena oli laatia liiketoiminta- ja strategiasuunnitelma perustettavalle yhden korjuuketjun metsäkoneyritykselle. Suunnitelma on käytännön apuna yrittäjälle yritystä perustettaessa ja erilaisissa rahoitusneuvotteluissa. Työssä selvitetään, mitä uuden yrityksen perustamiseen tarvitaan, sekä tutkitaan onko pääomavaltaisen metsäkoneyrityksen perustaminen kannattavaa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka uuden yrityksen perustaminen toteutetaan, mitä investointeja tarvitaan ja kuinka rahoitus järjestetään. Lisäksi laskettiin myös tulos- ja rahoitussuunnitelma, sekä keskeisimpiä kannattavuuden tunnuslukuja. Teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin liiketoimintasuunnitelman kannalta merkittäviä osa-alueita, joista yksi mer-kittävä on taloushallinto. Liiketoimintasuunnitelmaosiossa perehdyttiin itse yrittäjyyteen, asiakkaisiin, yritysmuodon valintaan, riskien hallintaan ja strategioihin. Taloushallinto on merkittävä tekijä kohti kannattavaa yrittäjyyttä, joten painopiste työssäni keskittyy siihen. Taloushallinnon osiossa käsiteltiin rahoitusta, budjetointia, verotusta, kirjanpitoa sekä kannattavuutta itse yrittäjän näkökulmasta. Kehittämishanke suunniteltiin soveltuvaksi toimeksiantajalle opetusmateriaaliksi metsäkoneenkuljettaja koulutukseen. Työ on muodoltaan ja rakenteeltaan niin kutsuttu toiminnallinen kehittämishanke. Työssä yhdistyvät sekä käytännön toteutus ja sen raportointi tutkimusviestinnän keinoin. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tapaustutkimusta. Tutkimus aloitettiin kokoamalla aineisto, joka kerättiin haastattelemalla perustettavaa yritystä vastaavaa jo toimivaa yrittäjää. Yrittäjältä kootun kirjanpito- ja kokemus aineiston avulla laadittiin tarkkojen ja totuudenmukaisten tulo- ja menokirjausten avulla tarvittavat laskennalliset kuvaajat. Haastateltu yrittäjä toimii anonyyminä, koska perustelee tulo-, meno-, kilpailuetu ja strategiarakenteet yrityssalaisuuden piiriin kuuluviksi. Aloittavan yrittäjän tukisidosryhmien haastatteluiden avulla selvitettiin, miten yritys tulisi toimimaan kaikkien eri talous-funktioiden osalta. Tulosten ja laskelmien perusteella todettiin, että pääomavaltaisella alalla yrityksen perusta-misen jälkeiset vuodet ovat taloudellisesti tiukkoja. Yrityksen on panostettava kustannustehokkuuteen, sillä metsä-konealalla vallitsevat kovat kustannuspaineet sekä yritysten sisäinen ja ulkoinen kilpailu.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
Avainsanat
Koulutusohjelmat