Terveellisen ravitsemuksen ryhmämuotoiset ohjaustuokiot päihdekuntoutujille

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Terveellisen ravitsemuksen ryhmämuotoiset ohjaustuokiot päihdekuntoutujille

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli vahvistaa päihdekuntoutujien arjen taitoja järjestämällä neljä ohjaustuokiota päihdekuntoutujille. Tavoitteena oli lisätä päihdekuntoutujien halukkuutta ja kykyä huolehtia terveellisestä ravitsemuksesta yhteistoiminnallista ryhmää hyödyntäen. Opinnäytetyön tavoitteiden pohjalta laadittiin ohjaustuokioille omat yksityiskohtaisemmat tavoitteet. Ohjaustuokioissa asiakkaille haluttiin tarjota mahdollisuus tukeen ja kannustukseen sekä saada heidät pohtimaan ravitsemustottumuksiaan. Ohjaajien tavoitteena oli toteuttaa voimavara- ja ratkaisukeskeistä ohjausmenetelmää. Hankitun teoriatiedon pohjalta toteutettiin neljä ohjaustuokiota Järvenpään sosiaalisairaalan asiakkaille. Ohjausmenetelmiksi valittiin ryhmänohjausmenetelmistä ratkaisu- ja voimavarakeskeiset ohjausmenetelmät. Ohjaustuokioissa keskusteltiin ravitsemusasioista ruoanlaiton ohella. Arviointimateriaalina käytettiin itsearviointia, havainnointia sekä asiakkaiden antamaa suullista ja kirjallista palautetta. Toiminnan edetessä asiakkaiden kokemus ryhmän ilmapiiristä parani ja ryhmäytymistä tapahtui. Asiakkaat vaikuttivat pohtivan omia ravitsemustottumuksiaan. Kaiken kaikkiaan päihdekuntoutujat kokivat toiminnan hyödylliseksi. Ohjaustuokioiden edetessä ohjaajien ohjaustaidot vahvistuivat ja ammatillista kasvua tapahtui. Ohjaustaidot ovat tärkeä osa terveydenhoitajan ammattitaitoa. Toiminta hyödytti päihdekuntoutujia ja se lisäsi Järvenpään sosiaalisairaalan palveluvalikoimaa. Jatkossa Järvenpään sosiaalisairaalan asiakkaiden on mahdollista valita myös terveelliseen ravitsemukseen liittyvää toimintaa osaksi kuntoutussuunnitelmiaan.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet