Haku

Vanhempien kokemuksia osallisuuden toteutumisesta lapsiperheiden asumispalvelussa

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Vanhempien kokemuksia osallisuuden toteutumisesta lapsiperheiden asumispalvelussa

Tämä opinnäytetyö toteutettiin Suomessa toimivalle sosiaalialan yritykselle, joka tuottaa asunnottomille lapsiperheille asumispalveluita. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata asumispalvelun piirissä olevien lapsiperheiden vanhempien kokemuksia palvelusta osallisuuden näkökulmasta. Tavoitteena oli tuottaa tietoa asumispalvelun kehittämiseksi. Teoreettinen viitekehys koostui sosiaalialan tutkimuksista sekä kirjallisuudesta. Opinnäytetyön keskeiset käsitteet olivat lapsiperheiden asunnottomuus ja asunnottomuuden hoitoon liittyvät palvelut sekä miten osallisuus toteutuu palveluiden toteuttamista ohjaavana periaatteena. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineiston keruu tehtiin puhelinhaastatteluna haastattelemalla neljää asumispalvelun asiakasta tammi-helmikuussa 2021. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluna ja teemat rakentuivat osallisuuden teoreettisesta viitekehyksestä. Aineiston analyysissä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Osallisuuden teorian pohjalta pääluokiksi muodostuivat itsearvostuksen vahvistuminen, kohdatuksi tuleminen, vaikuttaminen sekä työntekijöiden ammatillisuus. Tulosten perusteella osoittautui, että osallisuuden kokemus ilmenee vuorovaikutustilanteissa asiantuntijan kanssa. Tämä opinnäytetyö tarjoaa palveluntuottajalle tietoa asiakkaiden kokemuksista osallisuuden näkökulmasta. Opinnäytetyön pohjalta asumisyksikössä suositellaan toteutettavaksi asiakaskyselyä, jonka avulla voidaan arvioida osallisuuden toteutumista asiakasprosessin eri vaiheissa. Jatkotutkimuksena suositellaan osallisuuden kokemuksen tutkimista laajemmin haastattelemalla suurempaa määrää asumispalvelun asiakkaita. Tärkeää olisi saada kaikkien halukkaiden ääni kuuluviin, kielitaidosta riippumatta. Osallisuuden kokemusta voitaisiin tutkia myös työntekijöiden tai lasten näkökulmasta, jolloin palvelun tarjoaja saisi erilaisia näkökulmia ja ehdotuksia palvelun kehittämiseksi.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet