Haku

Itseohjautuvuuden johtaminen julkisen hallinnon asiantuntijatyössä

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Itseohjautuvuuden johtaminen julkisen hallinnon asiantuntijatyössä

Työelämä on voimakkaan murroksen alla ja työn sisällöt muuttuvat työn murroksen myötä. Asiantuntija- ajattelun, luovaa yhteistyötä ja innovatiivisuutta vaativien työtehtävien määrä kasvaa. Mahdollisuutemme kilpailla globaaleilla markkinoilla kytkeytyy ratkaisevasti kykyymme luoda uutta. Visioissa liikutaan kohti aikaan, paikkaan ja työnantajaan sidotusta työstä kohti itseohjautuvampaa työtä. Itseohjautuvuuden lisääminen edellyttää myös johtamiskulttuurin muutosta. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston johto- ja esimiestehtävissä työskentelevien näkemyksiä itseohjautuvuudesta sekä sen johtamisesta. Itseohjautuvan toiminnan kehittäminen edellyttää ymmärrystä itseohjautuvuudesta sekä sen johtamista edistävistä ja haittaavista tekijöistä. Saatujen tutkimustulosten avulla voidaan kohdeorganisaation esimiehiä tukea paremmin itseohjautuvuuden toteuttamisessa ja johtamisessa. Opinnäytetyön tietoperusta koostui itsemääräämisteoriasta ja jaetusta johtajuudesta. Itseohjautuvuuden taustalla on itsemääräämisteoria, jonka ydinteesi on sisäisen ja ulkoisen motivaation lisäksi ajatus ihmisen psykologisista universaaleista perustarpeista. Universaalit psykologiset perustarpeet autonomia, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus selittävät huomattavan osan hyvinvoinnistamme ja on osoitettu selitysvoimaisiksi myös työelämässä. Jaetulla johtamisella ja työpaikan ominaisuuksilla on mahdollista vaikuttaa sisäiseen motivaatioon ja psykologisten perustarpeiden täyttymiseen parantaen samalla yrityksen ja organisaation kilpailukykyä. Menetelmäksi tähän opinnäytetyöhön valikoitui laadullinen tutkimus ja tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Aineiston analyysimuotona oli teorialähtöinen analyysi. Haastatteluissa ilmeni, että Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistossa itseohjautuvuutta pidettiin tavoiteltavana asiana ja Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston toiminnassa on haastatteluiden perusteella paljon itseohjautuvuuden elementtejä. Haastatteluissa esille tuodut itseohjautuvuuden elementit vastasivat hyvin teoriaosuudessa esitettyjä asioita itseohjautuvuudesta ja sen johtamisesta. Käsitteenä itseohjautuvuus koettiin kuitenkin epämääräisenä ja esimiehet kokivat, että Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistossa ei ole yhteisesti määritelty mitä itseohjautuvuudella tarkoitetaan. Tutkimustulosten perusteella on olennaista rakentaa yhteinen ymmärrys siitä, millaista itseohjautuvuuden tasoa Uudenmaan TE- toimistossa tavoitellaan. Suurimmiksi itseohjautuvuuden haasteiksi koettiin opinnäytetyön kohdeorganisaation viranomaistoiminnan luonne, palautekulttuurin puuttuminen ja mahdollisuus muokata työtehtäviä osaamisen ja kyvykkyyden mukaan. Itseohjautuvuutta edisti parhaiten mahdollisuus valita työn tekemisen tavat ja monipuolinen kyvykkyyden tukeminen. Reagoimalla esille nousseisiin haasteisiin opinnäytetyön kohdeorganisaatio voi vaikuttaa itseohjautuvuutta tukevan johtamiskulttuurin vahvistumiseen

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet