Toiminnallisen opetussuunnitelman mahdollisuudet ja haasteet hiusalan ammatinopettajien näkökulmasta

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Toiminnallisen opetussuunnitelman mahdollisuudet ja haasteet hiusalan ammatinopettajien näkökulmasta

Käsitykset oppimisesta ja opettajan työstä ovat muuttuneet radikaalisti viime vuosikymmenien aikana. Koulutuksessa on perinteisesti arvostettu tietopuolista osaamista ja opettamista. Nykyään ammatillisessa koulutuksessa painotetaan aiempaa enemmän toiminnallista, käytäntöpainotteista opetusta ja tekemällä oppimista. Toiminnallisessa oppimisessa ja konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan opiskelijan roolin tulee olla aktiivinen ja vastuu opinnoista on opiskelijalla. Opettajan rooli on muuttunut entistä enemmän ohjaajan rooliksi. Opettajan tehtävänä on tukea, ohjata ja tarjota erilaisia näkökulmia, mutta aktiivisin osuus on itse opiskelijalla. Toiminnallisessa oppimisessa tekeminen aloitetaan vähäisin tiedoin ja opitaan lisää työtä tehdessä. Toiminnallisessa oppimisessa kohdataan todellisuus, tutustumalla, kokeilemalla, harjoittelemalla ja osallistumisella. Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Helsingin palvelualojen oppilaitokselle, kauneudenhoitoalan koulutusyksikköön. Helsingin palvelualojen oppilaitoksessa otettiin käyttöön uusi, toiminnallinen opetussuunnitelma syksyllä 2009. Uuden opetussuunnitelman on huomattu vähentäneen opiskelujen keskeyttäneiden määrää eli sen voidaan todeta olevan toimiva opiskelijoiden kannalta. Tämän työn tarkoituksena on tutkia uutta opetussuunnitelmaa hiusalan ammatinopettajien näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kokevatko opettajat toiminnallisten oppimismenetelmien mukaan opettamisen haasteelliseksi ja miten opetussuunnitelmaa voisi kehittää toimivammaksi myös opettajan toiminnan kannalta. Tarkoituksena on myös selvittää, tarvitaanko opettajille lisäkoulutusta toiminnallisiin oppimismenetelmiin ja miten toiminnalliset oppimismenetelmät toteutuvat opetuksessa. Työn empiirinen osuus koostuu kvalitatiivisesta tutkimuksesta, joka toteutettiin haastattelemalla hiusalan ammatinopettajia Helsingin palvelualojen oppilaitoksessa. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina valmiin kyselylomakkeen pohjalta. Tutkimustulosten perusteella Helsingin palvelualojen oppilaitoksen hiusalan opettajat suhtautuvat uuteen opetussuunnitelmaan ja toiminnallisiin oppimismenetelmiin myönteisesti. Opettajat kokivat uuden opetussuunnitelman vaikuttaneen heidän työssä jaksamiseensa positiivisella tavalla ja kokivat opetustyön olevan mielekkäämpää, kun opetus tapahtuu aiempaa enemmän toiminnan kautta. Suurimmat haasteet uuden opetussuunnitelman mukaan opettamisessa ovat suuret ryhmäkoot ja opetukseen varatun ajan riittämättömyys. Nämä asiat vaikuttavat suoraan opiskelijan yksilöllisen oppimisen huomioimiseen sitä vähentävästi. Yksilöllisen ohjauksen mahdollistaisi paremmin ryhmäkokojen pienentäminen sekä opetukseen varatun ajan lisääminen erityisesti joidenkin opinnon osien kohdalla. Opettajat kokivat saaneensa riittävästi koulutusta ja ohjausta uuden opetussuunnitelman mukaan opettamiseen eivätkä kaivanneet siihen lisäkoulutusta. Useat haastateltavat olivat erittäin tyytyväisiä uuteen opetussuunnitelmaan, eivätkä he toivoneet siihen suuria muutoksia.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet