Haku

Tabloidisaatio - uutisjournalismin tuho? : Tabloidisaation vaikutukset Yle Kymenlaakson netissä, Kaakkois-Suomen Uutisissa ja Kouvolan Sanomissa

QR-koodi

Tabloidisaatio - uutisjournalismin tuho? : Tabloidisaation vaikutukset Yle Kymenlaakson netissä, Kaakkois-Suomen Uutisissa ja Kouvolan Sanomissa

Tutkin opinnäytetyössäni tabloidisaatiota kolmessa eri uutisvälineessä, Yle Kymenlaakson nettisivuilla, Kaakkois-Suomen televisiouutisissa ja Kouvolan Sanomissa. Tarkoitukseni on paitsi taustoittaa sitä, mitä tabloidisaatio oikein tarkoittaa, ja millaisia vaikutuksia sillä on journalismiin ja uutistoimintaan laajemmin, myös selvittää näkyykö ilmiö paikallisella tasolla, valitsemieni tiedotusvälineiden uutisoinnissa. Lopuksi hahmottelen myös uutistoiminnan tulevaisuudennäkymiä tabloidisaation kannalta valitsemissani välineissä.

Opinnäytetyöni teoreettinen viitekehys koostuu pääasiassa alan kirjallisuudesta, mutta sen lisäksi olen hyödyntänyt työssäni kahta pro gradu -tutkielmaa, yhtä lehtiartikkelia ja muutamia nettilähteitä. Kiinnostus tutkimusaiheeseen on syntynyt omien havaintojeni pohjalta, kun olen seurannut uutisointia viime vuosien aikana. Kun sain uutisten viihteellistymiselle, sensationalisoitumiselle ja niiden aiheuttamalle sisältöjen köyhtymiselle nimen, tabloidisaation, halusin tutkia asiaa tarkemmin.

Toteutin opinnäytetyötäni varten myös seitsemän puolistrukturoitua teemahaastattelua, joissa haastattelin Kouvolan Sanomien, Yle Kymenlaakson netin ja Kaakkois-Suomen Uutisten toimittajia sekä päälliköitä. Lisäksi seurasin kolmen tutkimukseen valitsemani tiedotusvälineen uutisointia kahden viikon ajan ja arkistoin materiaalit talteen analyysia varten.

Tärkein havaintoni kolmessa tutkimassani uutisvälineessä oli se, että tabloidisaatio näkyy selkeimmin uutiskriteereiden muutoksina. Vanhojen kriteereiden rinnalle, tai jopa niiden ohi, on noussut uusia uutisia määrittäviä tekijöitä. Näistä tärkeimpinä näen henkilöitävyyden, tarinallisuuden, tunteellistumisen ja kiinnostavuuden. Koko tabloidisaatioilmiön kannalta olennaisimmaksi asiaksi nousi asiajournalismin käsite eli se, onko oikeaa ja puhdasoppista journalismia todella edes olemassa. Varsinaista selkeää vastausta tähän on hankala löytää, mutta selvää on, että journalismin tuhosta ei ole kysymys. Yleisön tarpeet on otettava huomioon ja monet haastateltavanikin korostivat lukijalähtöisyyden merkitystä. Kansa vaatii laatua, ja uskon että laatua se saa viihteellisempien sisältöjen ohella jatkossakin.

Tallennettuna: