Sökning

Bac track-lannerangan traktiohoito alaselkäpotilaiden kotikuntoutuksessa

QR-kod

Bac track-lannerangan traktiohoito alaselkäpotilaiden kotikuntoutuksessa

Low back pain is a remarkably large part of the national health problems. Prolongation of the symptoms causes incapacity to work as well as economic burdens for the individual person and society. Traction has a long history of being used as a form of rehabilitation. The aim of traction is to decrease the pressure on different structures of the lumbar spine, i.e. discus and nervous tissues. Traction is especially used as a treatment for the lower back pain patients with sciatica. Most commonly traction treatment is combined with other forms of physiotherapy. However, research evidence of the impact of traction treatment, on the lower back pain is conflicting and insufficient. Therefore the national instructions for treatment have a reserved attitude to traction. Because only part of the low back pain patients benefit from the traction treatment, the optimal patient group has been tried to define. In the policlinic of physiatrics of Central Finland´s Health Care District, the Bac Trac – traction treatment is offered as one of the alternative treatment possibilities in home rehabilitation. The aim of this B.Sc. –thesis is to study the use of the Bac Trac – device of low back pain patients from the policlinic. In this study, the time used, the amount of and changes in the pain levels of patients has been studied from years 2003 to 2005. The background information concerning the low back pain symptoms is then used to find out what kind of patients benefit most from traction. The data was collected from the patient files as well as the use- and pain diaries, kept by the patients. The Bac Trac users were classified in to three categories: 1. discus prolaps, 2. lumbago 3.others. The changes in pain levels were monitored by the VAS – scale (visual analogues scale). The statistical analysis was conducted by the SPSS - programme. During the study the Bac Trac – device was used by 267 persons. Of these, 229 had returned diaries. On average the Bac Trac – device was used twice a day for 3.5 months. VAS- analogue scale information was found from 219 users. According to the VAS – scale the pain was relieved on average by 7 mm. In all categories there were patients who benefited from the traction as well as those who did not. However, in the comparison between these two groups there was not statistical difference. In the pain relief and longterm usage of the device there was a slight (r=0,30, p < 0,001) statistical correlation . Change in levels of pain and other background information showed no connection. Based on this study, it´s not possible to define users who benefit from traction. In the future the background information of patients should be charted in more detail and the experiences of long term traction users studied. In addition the follow up of the usage of the device, documentation and recording methods should be further developed in the policlinic.

Alaselkäkivut ovat merkittävä kansanterveydellinen haaste. Oireiden pitkittyessä niistä aiheutuu työ- ja toimintakyvyttömyyttä sekä taloudellisia rasitteita yksilöille itselleen ja yhteiskunnalle. Traktio- eli vetohoidoilla on pitkä historia selkäkivun kuntoutuksessa. Traktiolla pyritään vähentämään kompressiota lannerangan eri rakenteissa, mm. välilevyissä ja hermokudoksissa. Alaselkäkipupotilailla traktiota käytetään etenkin välilevyperäisen iskiaskivun hoidossa usein yhdistettynä muuhun fysioterapiaan. Tutkimusnäyttö traktion vaikutuksesta selkäkipuun on kuitenkin ristiriitaista ja puutteellista. Hoitosuositukset suhtautuvat traktioon varautuneesti. Osa selkäkipupotilasta kokee hyötyvän vetohoidoista ja optimaalisen käyttäjäryhmän tunnuspiirteitä onkin pyritty selvittämään. Keski-Suomen keskussairaalan fysiatrian poliklinikan alaselkäkipupotilaille on tarjottu yhtenä lääkkeettömänä hoitovaihtoehtona Bac Trac -painovoima-avusteista traktiota kotikuntoutuksessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Keski-Suomen keskussairaalan fysiatrian poliklinikan selkäkipupotilaiden Bac Trac -laitetta käyttäneiden käyttöaikoja, -määriä ja kipumuutoksia vuosien 2003–2005 ajalta. Käyttäjien selkäoireeseen liittyvien taustatietojen avulla pyrittiin saamaan tietoa siitä millaiset potilaat hyötyvät traktiosta. Tiedot kerättiin potilaspapereista sekä potilaiden palauttamista käyttö- ja kipupäiväkirjoista. Käyttäjät luokiteltiin kolmeen diagnoosiryhmään. 1. välilevytyrä 2. lumbago 3. muut. Bac Trac – käytön aikaista kivun muutosta seurattiin VAS – kipujanalla. Tilastoanalyysi tehtiin SPSS -ohjelmalla. Bac Trac -laitteen oli saanut lainaan tutkimusvuosien aikana yhteensä 267 henkilöä. Heistä 229 oli palauttanut käyttöpäiväkirjat. Keskimäärin Bac Trac -laitetta käytettiin 3,5 kuukautta kahdesti päivässä. 219 käyttäjältä löytyi kattava kipuseuranta. Tulosten perusteella kipu lievittyi VAS - janalla keskimäärin 7 mm. Kaikissa diagnoosiryhmissä oli traktiosta hyötyneitä sekä niitä joille siitä ei ollut apua, mutta ryhmien välisissä vertailuissa ei ilmennyt tilastollisia eroja. Kivun lievittymisen ja laitteen pitkän käyttöajan välillä oli lievä (r=0,30, p < 0,001) tilastollinen yhteys. Kipumuutoksen ja muiden taustatietojen välisissä vertailuissa ei löytynyt yhteyttä, joiden avulla olisi saatu tietoa käytöstä hyötyvien yhteisiä tunnuspiirteistä. Jatkossa tulisi kartoittaa selkäpotilaiden taustatiedot vielä tarkemmin ja selvittää pitkäaikaiskäyttäjien käyttökokemuksia. Lisäksi apuvälineen käytön seurantaa, dokumentointia ja tallennusjärjestelmää olisi syytä kehittää työyksikössä.

Sparad: